Studija izvodljivosti

Studija izvodljivosti za remedijaciju površinskih i podzemnih voda u Borskom rudniku Identifikacija nedostataka kapaciteta u institucijama (zakonima), kao i lokalnoj zajednici, da bi mogli da rešavaju probleme životne sredine u Borskom rudniku

Projekat je finaniran od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije

Cilj projekta je da proceni kapacitete lokalnih organizacija da se bave rizicima u životnoj sredini, fokusirajući se na pitanja voda u rudniku.  Drugi aspekt projekta je da pruži procenu kapaciteta zajednice i drugih aktera da učestvuju u sprečavanju zagađenja i aktivnostima remedijacije

Seminari: Održana dva jednodnevna seminara u Boru, 27. aprila i 30. maja 2011. godine sa: informativnim delom, učesničkom diskusijom i evaluacijom

Uvodna predavanja: Prof. dr Andjelka Mihajlov, Prof dr. Grozdanka Bogdanović, Prof. dr Milan Trumić, Mr. Hristina  Stevanović Čarapina, Dr. med. Dijana Miljković,  Maja Trumić, Snežana Lazarević, Rada Jovanović, Dragan Ranđelović, Toplica Marjanović,

Učesnici seminara: Skupu je prisustvovalo 30 učesnika – rukovodioci opštinskih službi, javnih komunalnih preduzeća iz Bora, predsednici mesnih zajednica ugroženih sela, predstavnici svih preduzeća u sastavu Borskog rudnika  (TIR, RBB, Flotacija Bor), predstavnici Zavoda za javno zdravlje iz Zaječara, profesori sa  sa Univerziteta EDUKONS i Tehničkog fakulteta iz Bora i istraživači Rudarsko-metalurškog instituta,  te članovi NVO-a koji se bave zaštitom životne sredine i novinari.

Preporuke: Procena nedostataka u zakonodavnom okviru, usmerena na cilj remedijacije u Boru

Na osnovu analitičkog istraživanja i diskusija sa seminara procenjeno je da največi nedostatak u zakonodavnom okviru, a vezano za cilj remedijacije u Boru predstavlja Zakon o rudarstvu. Većina problema koja nastaje u Borskom okrugu prouzrokovana je zagađenjem iz rudnika.

Procena nedostataka kapaciteta u lokalnoj zajednici

  • Organizacioni kapaciteti: Nepostojanje organizacija i preduzeća koja upravljaju vodnim resursima.
  • Pravni kapaciteti: Nepostojanje i neusklađenost opštinskih akata sa republičkim u oblasti upravljanja vodnim područjima
  • Kadrovski kapaciteti: Nedostatak mlađih edukovanih kadrova iz ove oblasti.
  • Stručno–obrazovni kapaciteti: Nedostatak najnovijih naučnih saznanja i praktičnih iskustava.
  • Finansijski kapaciteti: Nedostatak sredstava u budžetu opštine, javnim preduzećima i privredi.